Consiglio di Disciplina quadriennio 2021/2025
 • Ing. Giovanni Sieli  [Presidente]
 • Ing. Ir. Gaspare Castelli [Segretario]
 • Ing. Francesco Ammoscato
 • Ing. Canio Marcello Ancona
 • Ing. Stefano Bonaiuto
 • Ing. Giuseppe Cipolla
 • Ing. Francesco Marcello Malato (n° A391)
 • Ing. Antonio Maria Messina (n° A699)
 • Ing. Pietro Rizzo Pinna
 • Ing. Andrea Tagliavia
 • Ing. Ignazio Turriciano